Zarejestruj

REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO
RANKING-FACHOWCOW.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy ranking-fachowcow.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.ranking-fachowcow.pl i prowadzony jest przez firmę Doradca-reklamowy.pl Michał Kaczmarek z siedzibą w Lesznie, ul. T. Sygietyńskiego 15, NIP 697-202-72-83, REGON 411565037
2. Kontakt z serwisem możliwy jest w następujący sposób:
a) mailowo – kontakt@ranking-fachowcow.pl
b) listownie – Doradca-reklamowy.pl, ul. T. Sygietyńskiego 15, 64-100 Leszno
3. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich osób, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową korzystających w jakikolwiek sposób z serwisu ranking-fachowcow.pl
4. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść. W związku z tym przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
7. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II DEFINICJE

1. Serwis – serwis internetowy ranking-fachowcow.pl dostępny pod adresem www.ranking- fachowcow.pl
2. Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I Regulaminu.
3. Użytkownik – każda osoba (zarówno indywidualna, jak również osoba prawa i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową) korzystająca z Serwisu.
4. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zarejestrowała Konto w Serwisie i korzysta z oferty z Serwisu jako Fachowiec (przedsiębiorca)
6. Osoba indywidualna – każda osoba, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu jako osoba indywidualna.
7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Przedsiębiorcy bądź Użytkownika indywidualnego, w tym login i hasło.
8. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Przedsiębiorców oraz Użytkowników indywidualnych po zalogowaniu, w którym gromadzone są ich dane, w tym informacje o usługach, ogłoszeniach oraz korespondencja pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Konta, Przedsiębiorca bądź Osoba Indywidualna wprowadzają i zarządzają danymi, opisami i innymi elementami oraz korzystają z oferty Serwisu.
9. Pakiet usług – jeden z dostępnych do wykupienia Pakietów, umożliwiających korzystanie z Serwisu przez Przedsiębiorcę

III WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

IV REJESTRACJA

1. Rejestracja konta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu.
2. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:
a) jako Fachowiec – to opcja dla Przedsiębiorców, które chcą zamieścić swój profil w Serwisie. Opcja ta wiąże się z płatnością zgodnie z dostępnymi Pakietami Usług. Więcej na ten temat w dziale Pakiety Usług oraz w dziale Płatności.
b) jako Osoba Indywidualna – to opcja dla Osób Indywidualnych, które chcą uzyskać dostęp do treści zawartych w Serwisie, w szczególności do profili Fachowców, Okazji, Giełdy zleceń itp. Opcja ta jest bezpłatna.
3. Rejestracji jako Osoba Indywidualna można dokonać jeden raz. Rejestracja Osób Indywidualnych wiąże się z podaniem prawdziwego imienia oraz nazwiska osoby.
4. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść w całości,
b) spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie wymagane dla korzystania z Serwisu.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Konta przez Użytkownika. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
6. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
8. Użytkownik, który usunął konto traci możliwość korzystania z wykupionego Pakietu Usług. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do rekompensaty.
9. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
a) Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności gdy korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b) Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
c) Użytkownik w wyznaczonym terminie od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
10. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V PŁATNOŚCI

1.Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2.Płatność w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem systemu PayU należącym do PayU S.A. Z siedzibą w Poznaniu, 60-166, ul. Grunwaldzka 182, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
3. Użytkownik dokonujący płatności z wykorzystania systemu płatności payU powinien zapoznać się z Regulaminem dokonywania wpłat oraz Polityką Bezpieczeństwa serwisu PayU
a) www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow
4.Z tytułu przeprowadzania transakcji Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę za dokonaną transakcję po dokonaniu przez Użytkownika wskazanej kwoty za daną usługę. 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych ofertach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Użytkownicy będą informowani przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI PAKIETY USŁUG

1. Korzystanie z Serwisu przez Osoby indywidualne jest bezpłatne.
2.Korzystanie z Serwisu przez Przedsiębiorców jest płatne zgodnie z obowiązującymi pakietami. Każdy pakiet charakteryzuje się określoną liczbą funkcji oraz usług, z których w ramach Pakietu może korzystać Przedsiębiorca. Do wyboru dostępne są następujące Pakiety:
a) Pakiet Standard – w ramach tego pakietu Przedsiębiorca uzyskuje następujące funkcje:
- wyświetlanie profilu w Serwisie Ranking-fachowcow.pl,
- uczestnictwo w rankingu,
- dostęp do giełdy zleceń,
- możliwość wygenerowania 1 okazji w ciągu 12 miesięcy
b) Pakiet Standard Plus - w ramach tego pakietu Przedsiębiorca uzyskuje następujące funkcje:
- wyświetlanie profilu w Serwisie Ranking-fachowcow.pl,
- uczestnictwo w rankingu,
- dostęp do giełdy zleceń,
- możliwość wygenerowania 3 okazji w ciągu 12 miesięcy,
- dostęp do zamawiania artykułów reklamowych od Usługodawcy w preferencyjnych cenach.
c) Pakiet Pro - w ramach tego pakietu Przedsiębiorca uzyskuje następujące funkcje:
- wyświetlanie profilu w Serwisie Ranking-fachowcow.pl,
- uczestnictwo w rankingu,
- dostęp do giełdy zleceń,
- możliwość wygenerowania 6 okazji w ciągu 12 miesięcy,
- dostęp do zamawiania artykułów reklamowych od Usługodawcy w preferencyjnych cenach,
- wykonanie jednego indywidualnego projektu Kuponu Okazji do generowanych okazji.
3.Aktualne ceny poszczególnych pakietów wyświetlają się podczas rejestracji oraz na Koncie Użytkownika.

VII KORZYSTANIE Z SERWISU

1. W Serwisie udostępnione są funkcjonalności dostępne dla Użytkowników Indywidualnych oraz dla Przedsiębiorców.
2. Możliwości dostępne dla Przedsiębiorców:
a) Możliwość rejestracji Konta i personalizowania jego zawartości,
b) Możliwość przeglądania profili Przedsiębiorców,
c) Możliwość zamieszczania spersonalizowanego wyglądu profilu, w tym zamieszczenie opisu swojej działalności, galerii zdjęć itp.
d) Możliwość przeglądania i zamieszczania ofert w dziale „Giełda Zleceń”
e) Możliwość dodawania ocen oraz opinii innym Przedsiębiorcom,
f) Możliwość uruchomienia Okazji własnej firmy w dziale Okazje. Ilość dostępnych do uruchomienia Okazji zależy od wybranego przez Przedsiębiorcę Pakietu usług.
g) Możliwość kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu.
h) Możliwość dokonania zamówienia dodatkowych usług, jak dodatkowe Okazje, indywidualne projekty graficzne, produkty reklamowe, reklama w Serwisie
i) Uczestnictwo w Rankingu Fachowców – czyli udostępnienie swojego profilu dla innych zarejestrowanych Użytkowników dla dokonywania oceny i dodawania opinii na swój temat, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Więcej informacji na ten temat w dziale RANKING FACHOWCÓW.
3. Możliwości dostępne dla Osób Indywidualnych:
a) Możliwość rejestracji Konta i personalizowania jego zawartości,
b) Możliwość przeglądania profili Przedsiębiorców,
c) Możliwość przeglądania i zamieszczania ofert w dziale „Giełda Zleceń”
d) Możliwość dodawania ocen oraz opinii Przedsiębiorcom, opcja dostępna jest po weryfikacji profilu Osoby Indywidualnej. Więcej informacji na temat weryfikacji profilu w dziale WERYFIKACJA.
e) Możliwość kontaktu z Przedsiębiorcami
f) Możliwość korzystania z Okazji Przedsiębiorców
g) Możliwość z korzystania z dodatkowych akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę.

VIII WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW

1. W trosce o najwyższą jakość usług oraz o wiarygodność Serwisu, Usługodawca wprowadza kilka opcji weryfikacji profili użytkowników. Weryfikacja dla:
a) Przedsiębiorców – następuje poprzez dokonanie weryfikacji adresu e-mail podczas rejestracji Konta. Przedsiębiorca występuje później w Serwisie pod swoją nazwą firmy. W związku z tym jest w ten sposób zweryfikowanym użytkownikiem
b) Osoby indywidualnej – następuje dwustopniowo:
- wstępna weryfikacja poprzez podanie adresu e-mail, podczas rejestracji w Serwisie. Opcja ta daje dostęp do serwisu – do przeglądania profili Przedsiębiorców, korzystania z Okazji oferowanych przez Przedsiębiorców oraz do korzystania z Giełdy Zleceń,
- pełna weryfikacja następuje poprzez podanie swojego numeru telefonu w odpowiednim dziale Serwisu. Na podany numer telefonu przychodzi BEZPŁATNY sms zwrotny z kodem, który należy wpisać w odpowiednim miejscu w Serwisie. Dzięki temu odblokowana zostaje możliwość oceniania i komentowania Przedsiębiorców. Jeden numer telefonu może zostać użyty tylko JEDEN RAZ.
2. Opcje weryfikacji, szczególnie poprzez podanie numeru telefonu nie wiążą się z zamówieniem jakiejkolwiek usługi. Są całkowicie bezpłatne. Usługodawca zapewnia, że uzyskane poprzez weryfikację numery telefonów nie zostaną użyte w celach marketingowych czy reklamowych.

IX RANKING – ZASADY FUNKCJONOWANIA

1. W rankingu biorą udział wszyscy Przedsiębiorcy zarejestrowani w Serwisie.
2. Przedsiębiorcy uczestniczą w Rankingu w działach, które zaznaczyli przy rejestracji Konta, bądź które dodali w swoim Koncie.
3. Serwis udostepnia możliwość oceny od 1 do 9 punktów, przy czym:
a) Ocena 1-2 jest to opinia negatywna. W przypadku wystawienia opinii negatywnej Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i dokładne przyczyny wystawienia takiej oceny.
b) Ocena 3-5 jest to ocena neutralna. W przypadku wystawienia opinii neutralnej Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i dokładne przyczyny wystawienia takiej oceny.
c) Ocena 6-9 jest to ocena pozytywna. W przypadku oceny pozytywnej Użytkownik nie ma obowiązku podawania przyczyn wystawienia oceny pozytywnej.
4. Użytkownicy zobowiązują się do dodawania rzetelnych ocen. Zabronione jest bezpodstawne dodawanie ocen Przedsiębiorcom. Zabronione jest również dodawanie ocen Przedsiębiorcom, jeśli Użytkownik nie był bezpośrednio Klientem Przedsiębiorcy. Ma to na celu uniknięcie dodawania ocen „zasłyszanych”.
5. Przedsiębiorca może odpowiedzieć w Serwisie jeden raz na każdą ocenę wystawioną przez Użytkownika. Ponadto jeśli Przedsiębiorca może zgłosić do Usługodawcy nieprawdziwą w jego przekonaniu ocenę. Jeśli udowodni, że ocena została dodana przez osobę, która nie była jego Klientem, ocena zostanie usunięta.
6. Użytkownik może ocenić Przedsiębiorcę jeden raz na sześć miesięcy.
7. Jeśli Użytkownik wystawi trzy razy nieprawdziwą ocenę i zostanie mu to udowodnione, zostanie usunięty z Serwisu. Dotyczy to zarówno Osób Indywidualnych jak i Przedsiębiorców. W przypadku Osób Indywidualnych niemożliwe będzie ponowne założenie Konta z weryfikacją tym samym co wcześniej numerem telefonu. W przypadku Przedsiębiorcy usunięcie powoduje wyłączenie z wyświetlania profilu Przedsiębiorcy. Kwoty wpłacone za usługi Serwisu nie zostaną w takiej sytuacji zwrócone.
8. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają najwyższe notowania w rankingu w swoich kategoriach otrzymują dodatkowo wyświetlanie informacji o ich Profilu w dziale TOP10. Pierwszych 3 Przedsiębiorców uzyskuje dodatkową graficzną reklamę w dziale TOP10.

X OKAZJE, GIEŁDA ZLECEŃ, REKLAMA W SERWISIE

1. Użytkownicy Serwisu uzyskują dostęp do dodatkowych usług.
2. Osoby indywidualne mogą korzystać z:
- Giełdy Zleceń
- Okazji
3. Przedsiębiorcy mogą korzystać z:
- Giełdy Zleceń
- Okazji
- Reklamy w Serwisie
4. Giełda Zleceń to miejsce w Serwisie, w którym Użytkownicy mogą zamieszczać bezpłatnie ogłoszenia że poszukują, bądź zajmą się wykonaniem jakiejś usługi. Ogłoszenie jest ważne przez 10 dni od momentu jego opublikowania. Po tym czasie ogłoszenie przestanie być wyświetlane. Użytkownik może wcześniej zakończyć wyświetlanie ogłoszenia, jeśli np. znajdzie odpowiedniego wykonawcę bądź Klienta na ogłaszaną usługę. Po upływie 10 dni ogłoszenie można bezpłatnie odnowić. Aby zamieścić ogłoszenie należy wybrać odpowiedni formularz w dziale Giełda Zleceń. Należy dokładnie określić rodzaj usługi którą poszukuje, bądź chce wykonać Użytkownik oraz podać swoje dane kontaktowe. Ogłoszenia wyświetlane będą według czasu ich dodania, tzn. najnowsze w pierwszej kolejności.
5. Okazje to opcja, która pozwala Przedsiębiorcom uruchomienie Okazji swojej firmy. Aby to zrobić należy w opcjach Okazji wypełnić odpowiedni formularz, opisać rodzaj okazji, określić jej datę ważności oraz wybrać jeden z dostępnych szablonów kuponów okazji. Następnie Przedsiębiorca może zobaczyć, jak wyglądać będzie jego kupon okazji. Gdy wszystko jest w porządku może wygenerować Okazję. Od tego momentu Okazja dostępna będzie w dziale Okazji, zgodnie z branżą wybraną przez Przedsiębiorcę. Istnieje opcja wykupienia indywidualnego kuponu okazji zgodnie z cennikiem Usługodawcy. Ilość okazji dostępnych dla każdego Przedsiębiorcy definiuje profil, który został wybrany. Można dokupić okazje, jeśli skończą się te dostępne w konkretnym Pakiecie. Wszyscy Użytkownicy mogą wyszukiwać interesujące ich Okazje w dziale Okazje. Aby wykorzystać Okazję należy pobrać Kupon Okazji i udać się z nim do Przedsiębiorcy, który ogłosił Okazję, aby ją wykorzystać. Okazję można pobrać na telefon i pokazać w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy deklarują, że będą uznawali Kupony Okazji zgodnie z treścią Okazji, które udostępnili.
6. Reklama w Serwisie możliwa jest dla Przedsiębiorców. W swoim Panelu mogą wybrać interesujące ich miejsce reklamowe oraz dokonać zamówienia reklamy swojej firmy. Opcja w budowie, pełny regulamin działu reklamy w Serwisie pojawi się w momencie uruchomienia usługi.

XI PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Użytkownicy mają prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę bezpłatnie lub zgodnie z wykupionym Pakietem Usług.
2. Użytkownicy mogą zamieszczać wszelakie treści w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Zabronione jest dodawanie w Serwisie treści, które:
a) są sprzeczne z obowiązującym prawem,
b) naruszają prawa osób trzecich,
c) naruszają prawa autorskie,
d) są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
e) wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
f) nawołują do aktów przemocy,
g) obrażają innych Użytkowników,
h) promują inne strony internetowe,
i) zawierają treści o charakterze pornograficznym,
j) stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
4.W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo do ich usunięcia bez informowania o tym fakcie Użytkownika.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane treść. Zamieszczając treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów, Użytkownik naraża się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Zamieszczając wszelkie treści Użytkownicy zobowiązują się do podawania pełnych informacji oraz do wybierania odpowiednich kategorii.
7. Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając treści, w których zawarte są zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.
8.Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za realizację umów zawieranych z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nigdy nie jest stroną w umowach zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
9. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10.W przypadku, gdy w stosunku do Usługodawcy zostaną wysunięte roszczenia dotyczące treści zamieszczonych przez Użytkownika lub świadczonych przez niego usług, zobowiązuje się on zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za dane naruszenie oraz do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

XII REKLAMACJA USŁUG SERWISU

1.Jeśli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
2.Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
a) dane Użytkownika,
b) temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
c) okoliczności uzasadniające reklamację,
d). w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej - podpis Użytkownika.
3.Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4.Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d) zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji. 5.O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
6.Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7.Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8.Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a) pisemnie na adres reklamującego,
b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
c) drogą telefoniczną.
9.Informujemy, że Użytkownik, jako konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
c) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.
2.Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez usunięcie Konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik powinien wybrać opcję "usuń konto” w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się na Konto.
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 2 rozdziału I. Regulaminu.
4.W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. W przypadku Przedsiębiorców, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, pod warunkiem nie wykorzystania limitowanych funkcji dostępnych w poszczególnych Pakietach Usług. W przypadku wykorzystania kwota zostanie pomniejszona w następujący sposób:
- Okazja – 59 zł brutto
- Indywidualny projekt Kuponu Okazji – 80 zł brutto.

XIV ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2.Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.

XV PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości w/w. praw własności intelektualnej.
2.Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XVI ZMIANY REGULAMINU

1.Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
2.Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3.Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4.Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
2.Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Partnera stanowią inaczej.
4.Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.